Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

MR
De medezeggenschapsraad (MR) is er om ouders en medewerkers via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en medewerkers van de school. De schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering. Alle MR vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders vermeld.

GMR
Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hierin wordt het gemeenschappelijke beleid vorm gegeven.

Klassenouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen de Rudolf Steinerschool een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstap-jes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind. 

Klassen Ouder Raad (KOR)

De KOR bestaan uit klassenouders en betrokken ouders, die met hun inzet de school willen ondersteunen. Anders dan de MR richten zij hun aandacht juist op de praktische en dagelijkse gang van zaken in de school. Bij de vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig om de communicatie tussen team, schoolleiding en de ouders te stroomlijnen.

De doelstelling van beide vergaderingen is om de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren. Door het uitwisselen van ideeën en informatie tussen de ouders en het team wordt een open communicatie nagestreefd. De vergaderingen van de KOR zijn altijd openbaar en worden aangekondigd in de digitale Weekberichten.

Lentemarkt commissie

Ieder jaar organiseert deze commissie een feestelijke lentemarkt. In de voorbereidingstijd worden er door ouders in werkgroepen allerlei dingen gemaakt. Via speciale lentemarktberichten wordt u op de hoogte gesteld.
Niet alleen het “maken” speelt een belangrijke rol, maar ook de samenwerking van ouders in de diverse werkgroepen wordt als positief ervaren.

PR commissie

De PR commissie heeft de taak om meer ouders bekend te maken het vrijeschoolonderwijs. De commissie werkt met de schoolleider en vrijwillige ouders.

Zwerfboeken

Informatie volgt.

Ouderbibliotheek

Er is een ouderbibliotheek met literatuur over de vrijeschoolpedagogiek en antroposofie. De ouderbibliotheek is in de aula gevestigd. De openingstijden zijn bij de conciërge te vragen. Van de opbrengst worden nieuwe boeken aangeschaft.

Twinkeltje winkel

Onze school heeft, door het initiatief van ouders, een klein winkeltje. De openingstijden zijn: maandagmiddag en woensdagmiddag van 12.00 tot 13.00 en op vrijdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur. In het winkeltje worden allerlei kleine praktische producten verkocht die goed aansluiten bij de sfeer van de vrijeschool. Goede kleurpotloden, puntenslijpers, filiakrijtjes, bijenwas, etc. Maar ook mooie ansichtkaarten en kleine cadeautjes zijn aanwezig. De prijzen zijn aantrekkelijk. Het winkeltje wordt geleid door ouders en de opbrengsten ervan gaan voor 100% naar de school!

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland