Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.

Er zijn verschillende soorten klachten:

    1. klachten van organisatorische aard
    2. klachten van onderwijskundige aard
    3. klachten over veiligheid of intimidatie

Klachten van organisatorische aard horen bij de schoolleider.

Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kan de school de intern begeleider bij het vraagstuk betrekken. Komt u er met de IB nog niet uit dan zal de schoolleider e.e.a. met u bespreken om tot een oplossing te komen.

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Ruud de Vriesof externe vertrouwenspersoon (Jeroen Meijboom en Els Rietveld van de CED groep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen de klacht niet inhoudelijk behandelen en niet bemiddelen, maar verwijzen naar de juiste persoon of instantie en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

De gehele procedure is ook te downloaden.

“Met een brede basis sta je sterker, kom je verder”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland