Stagebeleid

Procedure om als stagiaire op de Rudolf Steiner school te worden aangenomen:

Contactgegevens stage: l.de.haan@rudolfsteinerschool.nl

 • De stagecoördinator stelt jaarlijks, na de meivakantie, in overleg met het college het
  aantal en het soort stageplaatsen vast voor het komende schooljaar. Minimaal 1
  stagiaire per jaar per klas.
 • Er kunnen maximaal 4 stagiaires per dag in de school zijn. Hierbij gaan de dagopleiding stagiaires voor op de zij-instromers en de leerlingen van het voortgezet onderwijs.
  De stagecoördinator bewaakt dit. Hij/zij geeft een week voorafgaand aan de stages door wie er wanneer in de school is. Dit staat ook in de gedeelde mappen ‘stages’.
  De informatie over de procedure om stage te kunnen lopen staat op de website van de school.
 • De stagecoördinator deelt dit besluit mee aan de verschillende opleidingen die aan
  ons onderwijs gelinieerd zijn (o.a. de Hogeschool Leiden, de opleiding voor
  klassenassistenten en elke andere opleiding die interesse heeft voor stageplekken).
  Deze mededeling zal worden begeleid met de notitie / procedure die op de Rudolf
  Steiner school geldt voor stagevragen. (Dit kan ook op onze website worden
  geplaatst.)
 • Stage-aanvragen worden schriftelijk gesteld door een opleiding aan de stagecoördinator.
  stagespoRS@rudolfsteinerschool.nl
  Deze bepaalt allereerst of er nog ruimte is voor een eventuele stagiaire.
  Een opleiding kan een aanvraag doen als zij voldoet aan de volgende criteria:
 • Een duidelijke omschrijving van het doel van de stage.
 • Een duidelijke invulling van de hoeveel tijd die de stagiaire aan deze stage dient te besteden.
 • helder en inzichtelijke eisen die zij aan de stagiaire stellen tijdens de stagiaire. (SMART geformuleerde doelen, stappen en evaluatie).
 • Tweemaal een bezoek van de opleiding op de stageschool.
 • Bereidheid van de opleiding om een afrondend gesprek te voeren met de begeleider van de betreffende stagiaire op een tijdstip buiten de lestijd.

Wanneer er plaats is vraagt de opleiding aan de betreffende student om een sollicitatiebrief
te schrijven aan de stagecoördinator
Hierin geeft de stagiair(e) duidelijk aan:

 • Wat het doel is dat de stagiaire wil bereiken en binnen welk tijdstraject.
 • Wat zijn/haar verwachtingen zijn t.a.v. de stagebegeleid(st)er (leerkracht).
 • Op welke dagen/uren de stagiaire binnen de organisatie werkzaam is.
 • Wat de stagiaire in zijn/haar stage allemaal wil doen (vanuit opleiding en eigen doelen).
  (Het uitgangspunt dient altijd te zijn dat een stagiaire net zoveel taakontlasting bij de
  betreffende stagebegeleid(st)er (leerkracht) bewerkstelligt als dat hij/zij kost. )
  Wanneer de sollicitatiebrief aan alle voorwaarden voldoet kan deze worden doorgegeven
  aan een betreffende stagebegeleid(st)er (leerkracht).
  Deze houdt het eerste gesprek en laat aan de stagecoördinator en aan de sollicitant weten
  of hij/zij met deze stagiaire in zee wil gaan.

“Leerkrachten geven het goede voorbeeld. Elke opvoeding is immers zelfopvoeding.”

Rudolf Steinerschool Rotterdam-Prinsenland